نمایش نامهشماره : 223510
تاریخ : 1392/12/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
منظورنمودن مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری از رای هیات حل اختلاف، تا سه ماه برای اشخاص داخل کشور وافراد مقیم خارج از کشور شش ماه در رای هیات حل اختلاف
توضیحات :
توضیح ندارد!