نمایش نامهشماره : 225384
تاریخ : 1392/12/19
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
شامل نشدن مزایای پایان کار به کارگران دارای قرارداد مدت موقت کمتر از یکسال که تاریخ خاتمه قراردادشان بعد از تاریخ ...
توضیحات :
توضیح ندارد!