نمایش نامهشماره : 229515
تاریخ : 1392/12/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
قرار ابطال دادخواست و شرایط آن .
توضیحات :
توضیح ندارد!