نمایش نامهشماره : 211620
تاریخ : 1392/12/03
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
تفاوت قایل شدن بین ترک کار و غیبت و عدم پرداخت حق سنوات در صورت ترک کار کارگر(حق سنوات پرداختی علی الحساب ).
توضیحات :
توضیح ندارد!