نمایش نامهشماره : 29953
تاریخ : 1392/02/29
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
بازرسی
چکیده :
دستورالعمل شماره 31 - دستورالعمل برقراری وحدت رویه بر اساس بند (ه ) ماده 96 قانون کار و گام موثر در راه صیانت نیروی کار و تحقق اهداف استراتژیک در افزایش بهره وری نیروی کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!