نمایش نامهشماره : 77831
تاریخ : 1392/05/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
در خصوص احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2، 3و5 قانون کار در مشاغل خانگی و فعالیت های پشتیبانی .
توضیحات :
توضیح ندارد!