نمایش نامهشماره : 75476
تاریخ : 1392/05/06
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 32 - دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی
توضیحات :
توضیح ندارد!