نمایش نامهشماره : 75617
تاریخ : 1392/05/07
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 22/9/90 به تصویب مجلس رسیده و از18 /5/92 لازم الاجرا می باشد.
توضیحات :
مراجعه شود به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری .