نمایش نامهشماره : 96539
تاریخ : 1392/06/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ( مرخصی زایمان یک قلو ودو قلو و مرخصی تشویقی پدران ) .
توضیحات :
مراجعه شود به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و تصویب نامه هیات وزیران که پیوست می باشد .