نمایش نامهشماره : 115636
تاریخ : 1392/06/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی از 350000ریال به 500000ریال مصوب ..92/5/7
توضیحات :
بخشنامه وزير كار پيوست مي باشد .