نمایش نامهشماره : 15612
تاریخ : 1392/09/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
چکیده :
مطالبی در خصوص قراردادکار و تمدید ضمنی آن ، طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون کار و عیدی شاغلین در بخش دولتی .
توضیحات :
توضیح ندارد!