نمایش نامهشماره : 158168
تاریخ : 1392/09/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
ارسال حق بیمه دوران مرخصی استعلاجی از طرف کارفرما به سازمان تامین اجتماعی در زمره دعوای مراجع حل اختلاف خواهد بود.و صدور قرار رد دعوی وجاهت قانونی نداردو باید نفیا" یا اثباتا" حکم صادر شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!