نمایش نامهشماره : 158219
تاریخ : 1392/09/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
چکیده :
تمدید ضمن قراردادکار برای یک دوره می باشد و بیش از یک دوره کارگر دائمی تلقی می شود با شرایط خاص که در نامه فوق الذکر درج شده است .
توضیحات :
توضیح ندارد!