نمایش نامهشماره : 159126
تاریخ : 1392/09/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
چنانچه مبلغی از بابت مزد مرخصی در حین خدمت پرداخت شده باشد علی الحساب تلقی خواهد شد و در خاتمه قراردادکار ملاک محاسبه مطالبات مرخصی آخرین دستمزد کارگر می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!