نمایش نامهشماره : 159371
تاریخ : 1392/09/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
چکیده :
مبنای محاسبه مزد مرخصی در هنگام اتمام قرارداد کار آخرین مزد و مزایای کارگر خواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!