نمایش نامهشماره : 163116
تاریخ : 1392/09/19
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
لغو محدویت ( صرفاً تا دو فرزند ) مقرر در قانون تنظیم خانواده .
توضیحات :
توضیح ندارد!