نمایش نامهشماره : 165120
تاریخ : 1392/09/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
استرداد مبالغ دریافتی کارگر از کارفرما در نتیجه اجرای رای قطعی مراجع حل اختلافی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است. بعهده دادگستری خواهد بود .<br /> چنانچه هیات همعرض مجددا"کارفرما را محکوم به پرداخت مبالغی به کارگر نمود ، این مبلغ با مبالغی که قبلا" در راستای اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف به کارگر پرداخت کرده و به علت نقض آن در دیوان قابل استرداد است قابل تهاتر و مرجع هم عرض می تواند در رای صادره به این مسئله اشاره کند .
توضیحات :
توضیح ندارد!