نمایش نامهشماره : 169193
تاریخ : 1392/09/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
ماده 33 آیین دادرسی کارتاریخ ابلاغ و روز برگزاری جلسه جزء سه روز محسوب نمی شود، ماده 111 آیین دادرسی کار حق مقرر در ماده 165 قانون کار و اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی منحل شده (‌تصفیه )‌.
توضیحات :
توضیح ندارد!