نمایش نامهشماره : 170189
تاریخ : 1392/09/30
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار خارج هستند.
توضیحات :
توضیح ندارد!