نمایش نامهشماره : 198297
تاریخ : 1393/10/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
در صورتیکه کارفرما علاوه بر مزد مبنا، عناوین مزدی دیگری را محاسبه کند به گونه ای که تبدیل بر عرف شود ، مکلف به ادامه عرف خواهد بود مگر اینکه طبق ماده 26 قانون کار اقدام نماید.
توضیحات :
توضیح ندارد!