نمایش نامهشماره : 183684
تاریخ : 1393/10/03
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : وزیر کار و امور اجتماعی - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار در جهت حسن اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی
توضیحات :
دستور موقت شماره 9309970901902625 در سال 93 شعبه 19 دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای دستورالعمل فوق .<br /> متعاقب دستور موقت فوق هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 24 اردیبهشت سال 95 را در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل فوق صادر نموده است .