نمایش نامهشماره : 183988
تاریخ : 1393/10/03
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شمولیت قانون کار بر اساس مواد 2، 3، 4 و 5 قانون کار بعهده مراجع می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!