نمایش نامهشماره : 730
تاریخ : 1393/01/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
پرداخت مزایای پایان کار بر اساس آخرین حقوق ( به استثنای حق جذب ) مگر عرف کارگاه باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!