نمایش نامهشماره : 741
تاریخ : 1393/01/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
ایثارگران
چکیده :
قانون اعطای امتیازات ایثارگری صرفا ناظر بر رزمندگان، جانبازان، آزادگان بوده و به فرزندان شهدا و جانبازان تسری ندارد.
توضیحات :
توضیح ندارد!