نمایش نامهشماره : 203973
تاریخ : 1393/11/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
توافق کارگران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ملاک عمل می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!