نمایش نامهشماره : 204194
تاریخ : 1393/11/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مدت
چکیده :
محاسبه نشدن مزد اضافه کاری در پرداخت حق سنوات ( صرفا مزد موضوع ماده 35 قانون کار ).
توضیحات :
توضیح ندارد!