نمایش نامهشماره : 204311
تاریخ : 1393/11/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس.
توضیحات :
توضیح ندارد!