نمایش نامهشماره : 210428
تاریخ : 1393/11/11
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
اصلاح مواد 48، 50 و 111 آیین دادرسی کار.
توضیحات :
توضیح ندارد!