نمایش نامهشماره : 210472
تاریخ : 1393/11/11
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مقررارت متفرقه
چکیده :
اشخاص حقوقی از مصادیق کارگاه های خانوادگی موضوع ماده 188 قانون کار خارج هستند
توضیحات :
توضیح ندارد!