نمایش نامهشماره : 212911
تاریخ : 1393/11/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی و نه الزامی دارد .
توضیحات :
توضیح ندارد!