نمایش نامهشماره : 219136
تاریخ : 1393/11/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
مرخصی افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی تبدیل وضعیت پیدا کرده اند تا قبل از خصوصی شدن تابع قانون مزبور بوده و مرخصی های ذخیره شده قابل پرداخت طبق قانون کار و بر اساس آخرین مزد و مزایا خواهد بود و چنانچه مبالغی پرداخت شده باشد قابل تهاتر می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!