نمایش نامهشماره : 219705
تاریخ : 1393/11/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
نظرات شعبات دیوان عدالت اداری برای مراجع دادرسی کار الزام به اجرا است ( بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
توضیحات :
توضیح ندارد!