نمایش نامهشماره : 219722
تاریخ : 1393/11/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
از هنگام وقوع بارداری تا پایان دو سالگی کودک مادران از امنیت شغلی برخوردار هستن و کارفرمایان حق اخراج آنان را ندارند و در صورتی که خود نامبردگان قطع رابطه کار نمایند استحقاق دریافت بیمه بیکاری را ندارند.
توضیحات :
توضیح ندارد!