نمایش نامهشماره : 220519
تاریخ : 1393/11/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
تشخیص شمول قانون کار از جمله مسائل ماهوی و موضوعی بوده و مستلزم بررسی دقیق مدارک توسط مرجع رسیدگی کننده می باشد( استخدام کشوری ماده 124 قانون خدمات کشوری ).
توضیحات :
توضیح ندارد!