نمایش نامهشماره : 220970
تاریخ : 1393/11/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مقررارت متفرقه
چکیده :
حذف مواد 56، 58و66 از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!