نمایش نامهشماره : 220999
تاریخ : 1393/11/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
در خصوص اصدار عدم صلاحیت در هیات تشخیص و تایید آن توسط حل اختلاف و نقض آن در دیوان و ارجاع به هیات حل اختلاف همعرض .
توضیحات :
توضیح ندارد!