نمایش نامهشماره : 207574
تاریخ : 1393/11/06
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
پرداخت مزایای پایان کار به اشخاصی که طی مدت بیش از یکسال کار کرده اند و تصفیه حساب نموده اند در آخرین قراردادکار نیز به نسبت کارکرد مشمول دریافت مزایای پایان کار قرار می گیرند.
توضیحات :
توضیح ندارد!