نمایش نامهشماره : 209315
تاریخ : 1393/11/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
به استناد تبصره 2ماده 76 قانون کار و بر مبنایی که در ماده 67 قانون تامین اجتماعی تعییین شده است پرداخت کمک بارداری در طول مدت مرخصی زایمان به عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!