نمایش نامهشماره : 209637
تاریخ : 1393/11/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
عدم صلاحیت مراجع در خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به دلیل پیش بینی نشدن در قانون کار، چنانچه دادگاه های عمومی خود را صالح به رسیدگی ندانند ، پرورنده به دیوان عالی کشور اجراع می گردد و نظر دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!