نمایش نامهشماره : 209657
تاریخ : 1393/11/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
طبق ماده 102 آیین دادرسی کار مرجع پس از صدور رای حق ورود مجدد به دعوا را نداردو طرفین دعوی نمی توانند تقاضای رفع ابهام از رای را بنمایند،فقط مراجع اجرا کننده رای تقاضای حق رفع ابهام از رای را خواهند داشت .
توضیحات :
توضیح ندارد!