نمایش نامهشماره : 209741
تاریخ : 1393/11/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
کارگرانی که رانندگی می کنند طبق ماده 148 قانون کار باید توسط کارفرما بیمه شوند .
توضیحات :
نامه مدیر کل محترم بیمه بیکاری پیوست می باشد .