نمایش نامهشماره : 232402
تاریخ : 1393/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
کارکنان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به استناد ماده 188 قانون کار و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مذکور از شمول قانون کار خارج هستند .
توضیحات :
توضیح ندارد!