نمایش نامهشماره : 232812
تاریخ : 1393/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا، تاریخ تقدیم دادخواست است. و دعوای مربوط به سال هایی که بانک ها مشمول قانون کار نبوده اند ، در صلاحیت مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!