نمایش نامهشماره : 232866
تاریخ : 1393/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
برابر ماده 39 آیین دادرسی کار در صورتی که نماینده معرف می شود، تمام ابلاغ ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد و گرنه اعتبار نداشته و قطعیت آرا محقق نخواهد شد.
توضیحات :
توضیح ندارد!