نمایش نامهشماره : 232877
تاریخ : 1393/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
به استناد ماده 21 قانون کار عضویت کارگر به عنوان نماینده کارگر نمی تواند مانع از قطع رابطه کاری و یا لزوم صدور رای بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف باشد در اتمام مدت قراردادکار .
توضیحات :
توضیح ندارد!