نمایش نامهشماره : 233382
تاریخ : 1393/12/11
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 39 - اجرای تبصره ماده 8 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضار هیات های حل اختلاف مصوب سال 87 مقام عالی وزارت و رعایت دقیق آن .
توضیحات :
با ابلاغ و اجرای این دستورالعمل ، دستورالعمل شماره 23 ملغی می باشد.