نمایش نامهشماره : 235728
تاریخ : 1393/12/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
در صورت صدور رای قطعی توسط مراجع و اجرای آن توسط دادگستری چنانچه مراجع قضایی دستور موقت صادر نمایند باید تا رفع دستور موقت از رای دادگاه تمکین نمود و در صورت ارائه دادخوات توسط خواهان قرار رد دعوی صادر نمود.
توضیحات :
توضیح ندارد!