نمایش نامهشماره : 235745
تاریخ : 1393/12/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
موضوع ماموریت ماده 46 و اجرای صحیح آن .
توضیحات :
توضیح ندارد!