نمایش نامهشماره : 235755
تاریخ : 1393/12/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
نصب و عزل مسولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه نیز به آن اشاره شده است بنابراین مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود .
توضیحات :
به موجب دادنامه شماره 915 مورخ هشتم مرداد سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.