نمایش نامهشماره : 235818
تاریخ : 1393/12/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
کار تابع مستند به مواد 2،3 و5 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!